Dinsdag 31 mei vond in de Buurderij in Overasselt het eerste Energiecafé van Energiecoöperatie Heumen plaats. Bezoekers kwamen deze avond meer te weten over hoe je in je eigen omgeving aan de slag kunt met verduurzaming. Met ruim tachtig aanwezigen was de bijeenkomst druk bezocht.

Nu de energieprijzen fors stijgen en onze gaslevering niet meer vanzelfsprekend is roept dit vragen op. Bijvoorbeeld wat je zelf kunt ondernemen. Leden van energiecoöperatie Heumen lieten zien hoe je verduurzaming in je eigen buurt collectief kunt aanpakken. De coöperatie werkt samen met ontwikkelaar GroenLeven en het Nijmeegse Wiek-II aan de realisatie van Zonnepark Teersche Sluispolder in Malden. Energiecoöperatie Heumen is beoogd eigenaar van het zonnepark. Inwoners die de plannen steunen of willen meedenken kunnen lid worden van de coöperatie.

Ook was er tijdens het Energiecafé aandacht voor wat je individueel kunt doen. Een aantal experts was uitgenodigd om de mogelijkheden toe te lichten. Zo kun je onder meer terecht bij het Loket Duurzaam Wonen voor een advies op maat over je huis. De voors en tegens van de warmtepomp en van isoleren kwamen langs en een inwoner van Overasselt deed uit de doeken hoe hij zijn eigen huis in drie jaar volledig verduurzaamde. Van de kans om vragen te stellen aan de deskundigen werd enthousiast gebruik gemaakt.

Energiecoöperatie Heumen is blij met de opkomst en het enthousiasme: ‘Het thema blijkt bij veel mensen te leven. We hopen dat nog meer inwoners van de gemeente Heumen zich bij ons aansluiten.’ Kijk voor meer informatie of lid worden op www.energiecooperatieheumen.nl.

Dinsdagavond 31 mei organiseert Energiecoöperatie Heumen een Energiecafé in Buurderij De Lage Hof, Overasselt. Inwoners van gemeente Heumen zijn van harte welkom. Deze avond zijn er verschillende sprekers en is er een kleine informatiemarkt. We sluiten af met een borrel. Thema van de avond is duurzame energie. Inloop vanaf 19.30uur, start om 20.00uur.

Energieprijzen rijzen de pan uit! Weten wat jij kan doen? Kom langs bij Energiecafé Heumen 

Het zal je niet zijn ontgaan. De energieprijzen gaan de laatste tijd door het dak. De situatie in Oekraïne zorgt voor veel onzekerheid op de energiemarkt. Maar ook voor de oorlog uitbrak waren de prijzen al flink aan het stijgen door een toenemende vraag naar gas en stroom en een dreigend gastekort. Met ongekende prijsstijgingen als gevolg. 

We begrijpen dat dit vragen oproept. Hoe kan ik zelf aan de slag met het verduurzamen van mijn huis en zo kosten besparen? Is een warmtepomp iets voor mij? Het energieloket van gemeente Heumen licht toe hoe je als woningeigenaar, individueel of samen met de buurt, je huis energiezuiniger maakt. Ook vertelt een inwoner van Overasselt hoe hij zijn huis volledig heeft verduurzaamd. 

Energiecoöperatie Heumen laat zien dat je verduurzaming collectief kunt aanpakken. De coöperatie en projectvoorbereider Wiek-II werken samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos aan Zonnepark Teersche Sluispolder. Hoe jij als inwoner meeprofiteert van lokale zonne-energie leggen ze je graag uit.

Na de verschillende presentaties geven lokale installatiebedrijven uitleg over onder meer warmtepompen en isolatie. Je kunt meteen terecht met je vragen hierover.

Programma

  • Energiecoöperatie Heumen en GroenLeven over Zonnepark Teersche Sluispolder 
  • Loket Duurzaam Wonen Plus 
  • Persoonlijk verhaal: verduurzamen huis  
  • Persoonlijk verhaal: gebruik warmtepomp  
  • Lokale installatiebedrijven beantwoorden vragen 

Energiecafé Heumen
Dinsdag 31 mei, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur
Buurderij De Lage Hof, Kasteelsestraat 5, Overasselt.


Aanmelden voor het Energiecafé is niet nodig. Deelname gratis 

Ontwikkelaars GroenLeven en Enovos bereiden samen met ECH en Wiek-II de vergunningsaanvraag voor Zonnepark Teersche Sluispolder voor. Deze aanvraag wordt naar verwachting in de tweede helft van april of medio mei ingediend.

Projectplan

Op dit moment werken we aan de definitieve versie van het projectplan. Daarbij zijn ook de gemeente en provincie, omwonenden, stichting Das & Boom en andere belanghebbenden betrokken. Op basis van het definitieve projectplan wordt het wijzigingsvoorstel bestemmingsplan en de vergunningsaanvraag ingediend. College van B&W van de gemeente Heumen neemt hier een besluit over. Daarna worden de stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd en kan wie wil op de stukken reageren. De gemeente stelt vervolgens een zienswijzennota op om in te gaan op de reacties. De aanvraag plus zienswijzennota worden daarna voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Het streven is om de voorstellen te agenderen in de gemeenteraad eind juni of in de eerste gemeenteraadsvergadering na de zomervakantie.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Naast deze vergunningsprocedure is ook een ontheffing Wnb, Wet natuurbescherming, nodig. De projectontwikkelaar vraagt deze ontheffing aan bij de Provincie Gelderland. De afgelopen weken is hier al het nodige overleg over gevoerd met de provincie en ook stichting Das & Boom (in verband met het leefgebied van de das in het projectgebied).

Zodra de definitieve versie van projectplan en andere stukken beschikbaar zijn, kan ECH deze delen met de leden.

Auteur: Frans Lenting

Energiecoöperatie Heumen werkt samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos aan Zonnepark Teersche Sluispolder. Met hoofdontwikkelaar GroenLeven is ECH in gesprek over hoe de samenwerking precies vorm krijgt. Afspraken hierover worden vastgelegd in een intentieovereenkomst, die we op dit moment voorbereiden. Over de stand van zaken geven we je graag een update.

Voorwaarden overdracht

GroenLeven heeft als doel het zonnepark na de realisatie te verkopen aan ECH. Voorwaarde van de gemeente Heumen is dat minimaal 50% in lokaal eigendom komt. In de intentieovereenkomst willen we onder meer de voorwaarden voor de eigendomsoverdracht aan ECH vastleggen. Inmiddels is er een intentie op samenwerking overeengekomen, maar met name de financiële opbrengstverdeling is nog onderwerp van gesprek. Dit is een lastig punt en het vraagt tijd om hier uit te komen.

Business case

Voor ECH is het van belang om een gezond project met haalbare financiële parameters over te nemen en de risico’s voor de exploitatiefase moeten inzichtelijk en acceptabel zijn. De werkgroep financiën van ECH heeft de huidige business case beoordeeld, vergeleken met andere zonneparkprojecten en een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. ECH trekt hieruit de conclusie dat bij deze business case de risico’s voor ECH (te) groot zijn. Deze business case is echter nog niet definitief.

Gezien de ontwikkelingen in de markt en het project (energieprijzen, SDE subsidie, inkoopprijzen zonnepanelen) kan de business case de komende tijd nog op veel aspecten veranderen. We zoeken daarom nu in overleg met de ontwikkelpartijen naar acceptabele basisafspraken voor de overnamevoorwaarden die straks op de definitieve business case kunnen worden toegepast.

Vergunningsadvies

Met gemeente Heumen wordt regelmatig overlegd over de ontwikkelingen. Om vertraging in de procedure te voorkomen dienen in principe de basisafspraken voor de samenwerking en eigendomsovername in een ondertekende intentieovereenkomst te zijn vastgelegd voordat het vergunningsadvies ter goedkeuring naar B&W gaat. Nog in april hopen we het gesprek met GroenLeven te vervolgen.

Lees meer over Zonnepark Teersche Sluispolder

Energiecoöperatie Heumen heeft een aantal werkgroepen. De doelen van de coöperatie haal je namelijk niet zomaar, alleen samen met enthousiaste leden kom je verder. Eén van de werkgroepen binnen de coöperatie is de werkgroep communicatie. Maar wat doet zo’n werkgroep nou eigenlijk? En wie zitten erachter?

Hoe het begon
Eind 2021 is de werkgroep gestart met vier leden. De aanleiding was het door Wiek-II opgestelde communicatieplan. Aan de leden van de communicatiewerkgroep werd gevraagd dit plan met een frisse blik te bekijken en aan te vullen waar nodig. In overleg zijn de communicatiedoelen en de doelgroepen vastgesteld. Ook is gekeken hoe deze doelgroepen benaderd kunnen worden, hiervoor is een planning gemaakt.

Vervolgens heeft de werkgroep bijgedragen aan de organisatie van de Algemene Ledenvergadering. Samen is gekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk te organiseren.

De gezichten achter de werkgroep
De werkgroep bedenkt communicatieactiviteiten, adviseert de stuurgroep en voert de plannen ook daadwerkelijk uit. De coördinatie van de werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van Juliet Nicolai, communicatieadviseur bij Wiek-II. Piet van Casteren, secretaris bij Energiecoöperatie Heumen, fungeert als eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur. Samen met coöperatieleden Petry van Kempen en Mathilde Hofmans vormen zij de communicatiewerkgroep.

Organisatie van activiteiten
Petry vertelt dat de werkgroep om de 6 á 8 weken bij elkaar komt. ‘Afgelopen vergadering hebben we het gehad over de komende activiteiten. We bekijken hoe we invulling gaan geven aan de volgende informatiebijeenkomst’, zegt Petry. Energiecoöperatie Heumen en GroenLeven willen inwoners steeds op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom Zonnepark Teersche Sluispolder. Een informatiebijeenkomst is daarvoor een belangrijk middel. Deze keer zal dit in de vorm van een energiecafé worden gegoten.

Versterking
De werkgroep schakelt soms ook leden in die niet actief bij de werkgroep betrokken willen zijn, maar toch af en toe een steentje willen bijdragen. Deze leden schrijven dan bijvoorbeeld teksten voor in de lokale krantjes of voor in de nieuwsbrief van de coöperatie.

Ben je na het lezen van dit artikel enthousiast geworden en wil je ook graag meehelpen? De werkgroep zoekt nog versterking. Vind je het leuk om activiteiten te organiseren, mee te denken met de werkgroep of misschien ben je wel goed met fotografie? Meld je aan als vrijwilliger voor de communicatiewerkgroep. Hoeveel tijd je in de werkgroep wil steken is geheel aan jou.

Heumen is goed bezig als het om duurzame energie gaat. Dat moet ook, want het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. De Heumenaren zitten niet stil. Onder andere Energiecoöperatie Heumen wil hieraan een grote bijdrage leveren. De coöperatie werkt samen met de gemeente aan lokale energieprojecten, zoals Zonnepark Teersche Sluispolder. Inwoners kunnen lid worden en hebben zo samen invloed op de lokale energietransitie. 

Maar hoe snel Heumen verduurzaamt hangt natuurlijk vooral af van de lokale politiek. Weet jij eigenlijk wat de plannen van onze politieke partijen zijn? Niet onbelangrijk, want de gemeenteraad neemt besluiten over duurzame energie die ons allemaal raken. We zetten de ambities van de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in vogelvlucht op een rij. Op 16 maart is de keuze aan jou! 

De lokale partij DGH zet in op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie, waarbij zonne-energie, energie uit water(kracht) en warmte vóór windenergie gaan. De partij wil onder meer de verenigingsgebouwen als eerste verduurzamen en mensen stimuleren hun eigen leefomgeving te verduurzamen. 

VVD Heumen gaat eveneens voor zonne- en waterkracht boven windenergie. Windkracht is voor de VVD alleen een optie als het echt onvermijdelijk is om de klimaatopgave te halen. De partij focust op zonne-energie via daken van bedrijven en woningen. Voor het verduurzamen van particuliere huishoudens wil de partij jaarlijks een ton vrijmaken.  

CDA Heumen vindt dat de gemeente particuliere initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving moet stimuleren. Het motto is daarbij ‘haalbaar en betaalbaar’. De partij wil constructief bijdragen aan de RES (de regionale energiestrategie die plannen maakt voor verduurzaming van de regio). Uitgangspunt daarbij is dat de verhouding tussen wind- en zonne-energie verantwoord moet zijn.  

GroenLinks vindt dat de gemeente een duidelijke regierol moet aannemen en zich niet kan permitteren langer af te wachten. De partij wil bij de besluiten over de energietransitie inwoners permanent betrekken en ervoor zorgen dat niemand de boot mist in de verduurzamingsslag. De partij koestert dan ook lokale initiatieven als Energiecoöperatie Heumen. GroenLinks ziet windenergie binnen de gemeentegrenzen wél als een reële mogelijkheid.  

D66 spreekt zich duidelijk uit. De partij gaat voor een vermindering in 2030 van de CO2 uitstoot met 55%, een energiepark langs de A73 waar duurzame energie opgewekt wordt met zon en wind en een regionaal expertisecentrum energietransitie. De partij wil dat inwoners meeprofiteren van de lokale energie-opwek, bijvoorbeeld door te delen in de opbrengsten. Of denk aan het ‘gratis’ opladen van elektrische voertuigen.  

PvdA Heumen geeft de voorkeur aan energie uit de zon, dan uit water en als laatste uit wind. De partij vindt draagvlak voor projecten onder inwoners en omwonenden belangrijk. De partij ziet graag dat het eigendom van energieprojecten bij de bevolking ligt en zo de opbrengsten binnen de gemeente blijft.  

De nieuwe lokale partij Kiezersclub Heumen tenslotte wil de gemeentefinanciën niet belasten met onrealistische energieplannen. De partij is voor een terughoudend beleid met het leggen van zonnepanelen op groengebieden en landbouwgronden. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op daken en het plaatsen van warmtepompen. De realiseren van windmolens kan alleen in samenspraak met direct omwonenden.  

Je merkt het al. Er is genoeg te kiezen. Nog geen keuze gemaakt? Doe snel de Kieswijzer of bekijk het door de gemeente Heumen uitgebrachte verkiezingsmagazine.