Op de goedbezochte ALV van 27 september hebben we belangrijke stappen gezet. Zo zijn de afspraken met GroenLeven en Wiek-II over de samenwerking in het project Zonnepark Teersche Sluispolder goedgekeurd door de leden. Hieronder een korte terugblik op de ALV.

Op zoek naar nieuwe (bestuurs)leden

De ALV begon met een update over de coöperatie. ECH heeft nu 109 leden. We zijn op zoek naar nog meer Heumenaren die lid worden en onze plannen steunen. Leden kunnen straks als eerste investeren in onze projecten. Om veel draagvlak te krijgen voor onze projecten willen we dat er zoveel mogelijk mensen meedoen. De investering hoeft daarom niet hoog te zijn. Zo zorgen we ervoor dat de duurzame energieprojecten in onze gemeente van ons allemaal worden. Het bestuur is nog op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid communicatie. Weet je iemand? Laat het ons weten of stuur een e-mail.

Update Zonnepark Teersche Sluispolder

Stuurgroeplid Frans Lenting informeerde de aanwezigen over de laatste stand van zaken rondom Zonnepark Teersche Sluispolder. Lees de update.

Intentieovereenkomst ECH en GroenLeven

De intentieovereenkomst tussen ECH en projectontwikkelaar GroenLeven is in juli door het bestuur getekend onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV. Stuurgroeplid Hans Hooge Venterink lichtte de intentieovereenkomst tijdens de ALV nogmaals toe, waarna een ruime meerderheid van de leden instemde. De intentieovereenkomst wordt uiterlijk in december uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt dan ook weer voorgelegd aan de ALV.

Intentieovereenkomst ECH en Wiek-II

De intentieovereenkomst tussen ECH en Wiek-II was eerder al in concept gepresenteerd. Bestuurslid Paul Romijn lichtte de definitieve versie toe, waarna een ruime meerderheid van de leden instemde.

Tot slot

Bestuurslid Piet van Casteren benoemde kort de moeizame ontwikkelingen rond het project Stuw Grave. Energiecoöperatie Heumen en Duurzaam Grave bekijken samen met de gemeentes hoe hiermee verder te gaan.

Na aankondiging van het Energiecafé over het idee van de Heumense Energiemaatschappij op dinsdag 18 oktober sloot technisch voorzitter Jos Wijnakker de vergadering.

ECH en Wiek-II werken al een aantal jaren samen. Met het sluiten van een intentieovereenkomst in september is het voornemen om samen te werken aan coöperatieversterking en Zonnepark Teersche Sluispolder bekrachtigd. Tijdens de ALV van 27 september is de overeenkomst door de leden goedgekeurd. De intentieovereenkomst wordt later dit jaar uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst, die nog wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 

Foto: Piet van Casteren (l) en Paul Romijn namens ECH en Pim de Ridder (r) namens Wiek-II ondertekenen de overeenkomst. Fotograaf: Frans Lenting.

Wie is Wiek-II


Wiek-II ondersteunt ECH in projectmanagement, financiering, communicatie en backoffice – vanuit haar ervaring op deze thema’s. Wiek-II realiseerde eerder samen met de Nijmeegse Energiecoöperatie WPN Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift in Nijmegen-Noord. Wiek-II is meer samenwerkingspartner dan consultant. Wiek-II streeft naar een lokale, eigen energievoorziening: waar mensen zelf regie hebben over de inrichting van hun omgeving en met plezier deze rol pakken om samen de wereld een stukje mooier, leuker en beter te maken.

Doelstelling intentieovereenkomst


De doelstelling van deze intentieovereenkomst is in het kort: samenwerken aan de ontwikkeling van Zonnepark Teersche Sluispolder en ervoor zorgen dat dit project in lokaal eigendom (ECH) komt. Het zonnepark kan een eerste energiebron worden van een toekomstig lokaal energiebedrijf voor Heumen e.o. en een mogelijke opstap zijn naar het realiseren van het complete energielandschap A73. Zowel het zonnepark als de verdere plannen worden door Energiecoöperatie Heumen en Wiek-II samen verder uitgewerkt.

Begrote kosten Wiek-II en financiële afspraken   

           
Wiek-II heeft een begroting gemaakt voor haar taken. Deze begroting omvat totale kosten van ruim € 200.000. Wiek-II is bereid om de kosten voor haar werkzaamheden en ‘out of pocket kosten’ (communicatiekosten, drukwerk, materialen etc.) voor eigen rekening en risico voor te financieren. Ook is Wiek-II bereid om een deel van de kosten voor eigen rekening te nemen, op voorwaarde dat haar doelen bereikt zijn op moment van Financial Close.

De begrote kosten zijn hoog, maar het bestuur, de stuurgroep en Wiek-II achten dit een reële inschatting van de benodigde investeringen voor: groei van de coöperatie, een intensieve campagne voor inschrijving voor participaties en het behalen van het doel van lokaal eigendom (ophalen benodigd eigen vermogen minimaal € 1 miljoen, waarschijnlijk meer). De kosten zijn ingeschat op basis van eerdere ervaringen met grote coöperatieve campagnes.

Wiek-II wordt als volgt terugbetaald op het moment van Financial Close (bij einde bouw Zonnepark) met een opslag van 10% als vergoeding voor de voorfinanciering en risico’s:

 • Een groot deel van de kosten wordt betaald uit de projectkosten van het Zonnepark. De precieze hoogte van dit deel is nog onderwerp van gesprek met GroenLeven.
 • Daarnaast wordt ook de ontvangen voucher van OostNL à € 10.000 verrekend.
 • Het restant dat niet in de projectkosten kan worden opgenomen wordt extra opgehaald in het eigen vermogen (uitgifte participaties).
 • Als ECH voor meer dan 50% eigenaar wordt van Zonnepark Teersche Sluispolder, dan kan vergoeding ook in de vorm van een minderheidsbelang/aandeel voor Wiek-II geregeld worden.
 • Als het streefbedrag van inleg voor lokaal eigendom niet wordt gehaald zoeken partijen naar een oplossing.

Inhoudelijke intenties en lokale stroomlevering

ECH en Wiek-II streven ernaar dat de opgewekte energie lokaal kan worden geleverd en onderzoeken de mogelijkheden hiervoor. Doel van het onderzoek is dat de opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan een lokale partij, bij voorkeur het (te ontwikkelen) lokale energiebedrijf. ECH en Wiek-II hebben een maximale inspanningsverplichting afgesproken om deze intentie te borgen door afspraken te maken in de samenwerkingsovereenkomsten met zowel GroenLeven als Wiek-II over het afsluiten van de PPA. Dit biedt kansen om te proberen de lokaal opgewekte energie, betaalbaar en stabiel, lokaal te leveren aan inwoners en bedrijven van de gemeente Heumen en omgeving. Hoe dit er precies uit gaat zien, werken we de komende tijd verder uit.

In juli nam gemeente Heumen een positief besluit over het projectplan voor Zonnepark Teersche Sluispolder. Daarmee kon de vergunningsprocedure van start. Op de ALV van 27 september gaf stuurgroeplid Frans Lenting een update. Hieronder lees je een samenvatting.

Bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning en wet Natuurbescherming

Op basis van het goedgekeurde projectplan bereiden ontwikkelaars GroenLeven en Enovos samen met de gemeente een aanvraag bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning voor. Deze wordt naar verwachting begin oktober, ingediend om formeel behandeld te worden. Het College van B&W besluit dan deze stukken te publiceren voor inzage en zienswijzen. De stukken liggen 6 weken ter inzage. Daarna behandelt het College de zienswijzen en vervolgens wordt het geheel voorgelegd aan de gemeenteraad. De zienswijzenperiode loopt van medio oktober tot medio november. We verwachten dat dit op de agenda van de raadsvergadering in december of begin februari komt.

Ook is intussen de ontheffing van de Wet Natuurbescherming aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd door de Provincie. De zienswijzen- en bezwaarperiode is 28 sept geëindigd. Wij zijn nog niet op de hoogte of er zienswijzen/bezwaren bij de Provincie zijn binnengekomen. In het projectplan zijn verschillende maatregelen voor natuurbeheer, bescherming van de das en biodiversiteit opgenomen.

Belangrijkste verschillen tussen het tenderplan en het huidige plan

 • -Het plangebied is uitgebreid van 28 naar 36ha. Van de 36ha wordt 18,5 hectare benut voor zonnepanelen, de overige hectares voor natuurcompensatie.
 • -Er is meer compensatie nodig voor de Wet natuur bescherming.
 • -Zonnepanelen blijven voor 50% weg uit de GO-zone (noordwest strook).
 • -De compensatiegronden tussen het zonnepark en het MaasWaal kanaal is nu 9,5ha, dit was 2ha.
 • -Gemeentegrond kan nu worden ingezet voor ca 2/3e.
 • -Er zijn meer panelen geplaatst en er staan minder panelen per ha.
 • -De paneelprijs is met meer dan 50% gestegen, maar aankoop panelen is pas later.
 • -We hebben de subsidieronde van 2021 gemist en gaan de ronde van 2022 ook missen. Nu meedoen aan subsidieronde 2023.
 • -Er komt ongeveer 2km aan hagen en er is ruimte voor een informatie/educatie/picknickpunt en heen en weertje.

Planning ontwikkelfase en vergunningsprocedure

De grove planning van de ontwikkelfase en vergunningsprocedure ziet er als onderstaand uit. Dit is een planning onder voorbehoud van de omstandigheden. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wanneer de SDE++ subsidie precies kan worden aangevraagd. Het is ook nog mogelijk dat er vertragingen in de procedure ontstaan doordat mensen bezwaren indienen. De ontwikkelaars streven naar bouw en feestelijke opening in 2024. ECH hoopt dat het vervolgtraject voorspoedig zal verlopen.

Deze zomer was er goed nieuws voor Energiecoöperatie Heumen en projectontwikkelaars GroenLeven en Enovos. Gemeente Heumen nam een positief besluit over het projectplan voor Zonnepark Teersche Sluispolder. Daarmee kan de vergunningsprocedure voor het zonnepark van start. De gemeenteraad behandelt de aanvragen voor de vergunning naar verwachting dit najaar.

In lokale handen

Voor de realisatie van het zonnepark werkt Energiecoöperatie Heumen nauw samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos. De coöperatie is beoogd eigenaar van het zonnepark voor minimaal 50%. Zo komt het project voor een groot deel in lokale handen. Om zoveel mogelijk Heumenaren bij de plannen te betrekken wordt de coöperatie bijgestaan door het Nijmeegse Wiek-II, dat eerder al samen met Energiecoöperatie WPN Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift ontwikkelde. 

Aandacht voor natuur

Het zonnepark bestaat uit 18,5 hectare zonnepanelen en ruim 16 hectare natuurcompensatie. Het komt te liggen tussen het Maas-Waalkanaal en de A73, achter de Maïsdoolhof-Speelboerderij in Malden. Het park zal stroom opwekken voor ongeveer 9000 huishoudens. In het projectplan is onder meer veel aandacht voor het behoud en versterken van de natuur rondom het zonnepark. Zo wordt rekening gehouden met het verbeteren van de biodiversiteit en extra natuurontwikkeling, met name ter bevordering van het leefgebied van dassen.

Vergunningsprocedure

Om de vergunningsprocedure sneller te laten verlopen nam gemeente Heumen eind 2021 al een coördinatiebesluit. Dit houdt in dat de gemeente de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning gelijktijdig voorbereidt en de inspraakmogelijkheden samenvallen. Naar verwachting zal de gemeenteraad dit najaar een besluit nemen over de aanvragen. Als de gemeente instemt en een vergunning verleent is daartegen nog beroep mogelijk. De initiatiefnemers hopen vanaf 2024 in gemeente Heumen groene energie op te wekken.

Over Energiecoöperatie Heumen

Energiecoöperatie Heumen zet zich in voor het opwekken van lokale duurzame energie in eigen hand. Inwoners van gemeente Heumen kunnen meedenken en meedoen door lid te worden van de coöperatie. Het is de bedoeling dat leden in een later stadium in het project kunnen mee-investeren en zeggenschap krijgen over lokale energieproductie. De coöperatie heeft inmiddels ruim 100 leden uit de verschillende dorpen binnen de gemeente. Voor meer informatie over het project, lid worden of aanmelden voor de nieuwsbrief kijk op www.energiecooperatieheumen.nl.

Over GroenLeven

GroenLeven is marktleider in grootschalige zonne-energie in Nederland. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëert GroenLeven zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemt zij dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug aan de wereld. Zo werkt GroenLeven gepassioneerd aan haar missie: de wereld voorzien van schone energie.

ECH werkt al geruime tijd samen met het Nijmeegse Wiek-II. De partijen hebben een concept intentie-overeenkomst opgesteld en een begroting voor de werkzaamheden die Wiek-II zal uitvoeren. Op de ALV in september wordt deze overeenkomst ter goedkeuring geagendeerd.

Ondersteuning Wiek-II

Wiek-II ondersteunt ECH met de projectvoorbereiding, communicatie en campagne voor ledenwerving en financiële inleg van leden om eigenaar te worden van Zonnepark Teersche Sluispolder. Wiek-II heeft lokale ervaring bij onder andere de ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift in samenwerking met de Nijmeegse Energiecoöperatie WPN.

Lokaal energie leveren

Een deel van de kosten van Wiek-II is gedekt door een bijdrage van OostNL, het provinciale ontwikkelingsfonds. Daarnaast is Wiek-II bereid de benodigde kosten voor te financieren. Wiek-II stelt hiervoor de voorwaarde dat Wiek-II of het toekomstige Heumens Energiebedrijf de stroom uit het zonnepark kan afnemen (tegen marktconforme prijs) om deze stroom ook lokaal te leveren. Wiek-II ziet grote meerwaarde in het verbinden van lokale opwek met lokaal verbruik en lokaal eigenaarschap en wil dit graag samen met ECH realiseren. Eind september/begin oktober organiseert ECH een Energiecafé over het idee van een Heumens Energiebedrijf.

Afspraken Wiek-II met Groenleven

Voor Wiek-II is het belangrijk om naast de afspraken met ECH ook een aantal afspraken met GroenLeven vast te leggen. Het beoogde voordeel daarbij is dat een samenwerking met GroenLeven kansen biedt voor het project. Bovendien is het een waarborg voor Wiek-II dat, mocht ECH toch afzien van deelname in het project, de voorfinanciering en afspraken met Wiek-II toch gedekt zijn.


Op 12 juli heeft het bestuur van ECH een intentie-overeenkomst getekend met GroenLeven, onder voorbehoud van instemming door de ALV. Deze intentieovereenkomst wordt geagendeerd voor goedkeuring op de ALV van ECH medio september.

Instemming ALV

De ECH stuurgroep en de financiële werkgroep zijn zo’n negen maanden in gesprek geweest met GroenLeven over de intentieovereenkomst. We zijn blij dat we nu een definitieve versie zijn overeengekomen (onder voorwaarde van goedkeuring door de ALV). De volledige tekst van de intentie-overeenkomst ontvangen leden bij de stukken voor de ALV in september. Na instemming van de ALV is de intentie-overeenkomst definitief. De overeenkomst werken we voor het einde van het jaar in detail uit in een samenwerkingsovereenkomst.

Eerste recht van koop

In de intentie-overeenkomst is vastgelegd dat ECH het eerste recht van koop van het zonnepark heeft. Ook is afgesproken tegen welke financiële vergoeding ECH het zonnepark kan kopen. GroenLeven krijgt bij verkoop een vergoeding voor de gemaakte kosten plus een opslag van 10% over deze kosten. ECH kan 50% van het project overnemen zonder aanvullende vergoeding en de overige 50% tegen een marktconforme waarde. Deze marktconforme waarde wordt te zijner tijd bepaald door een marktuitvraag.

Acceptabel en haalbaar rendement

ECH zal de aandelen van het zonnepark uitsluitend overnemen indien ECH het rendement op het eigen vermogen acceptabel en haalbaar acht, financiering mogelijk is en een gezonde basis is voor continuïteit. Dit wordt ook in een due diligence (proces van kwaliteitscontrole) gecontroleerd met name door de verstrekker van het benodigde vreemd vermogen. In het geval dat ECH afziet van haar eerste recht van koop, wordt ECH gecompenseerd voor haar inspanningen. GroenLeven zal in dat geval het zonnepark tegen marktconforme condities aanbieden aan andere lokale partijen

Open punten

Er zijn nog een aantal open punten die verdere uitwerking vragen in de samenwerkingsovereenkomst. De belangrijkste zijn het Enovos-deel van het project (Enovos is ontwikkelaar van een klein deel van het project, ca. 10%), de eigendomsstructuur van de netaansluiting en het budget voor de campagnekosten van ECH. De campagnekosten zijn in ieder geval onderdeel van de te financieren ontwikkelingskosten, omdat het lokaal eigendom dat ECH zal invullen een belangrijke eigenschap en voorwaarde voor het project is.