Update Zonnepark Teersche Sluispolder

Door Frans Lenting, juni 2023

Zomer 2022 nam gemeente Heumen een positief besluit over het projectplan voor Zonnepark Teersche Sluispolder. Daarmee kon de vergunningsprocedure van start. Sindsdien werkt ontwikkelaar GroenLeven aan de aanvragen voor de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning.

Onze verwachting was in eerste instantie dat deze aanvragen in oktober 2022 bij de gemeente zouden worden ingediend en we de vergunningen begin 2023 op zak konden hebben. Deze verwachting is helaas bij lange na niet uitgekomen.

Vertraging

De reden van de vertraging is dat meerdere instanties de aanvraag bestemmingsplanwijziging moeten beoordelen. Dit zijn behalve de gemeente ook het waterschap en de provincie. Er zijn veel vragen en opmerkingen gekomen, van o.a. de gemeente, de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en stichting Das & Boom. Dit leidde tot planaanpassingen en aanvullingen van de in te dienen stukken, wat veel overleg en tijd heeft gekost.

Conceptaanvragen ingediend

Inmiddels zijn de conceptaanvragen eind mei bij de gemeente ingediend. Deze worden nu door de gemeente beoordeeld en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad worden de stukken 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen die wil kan in deze periode een zienswijze indienen. Na behandeling van de ingediende zienswijzen kan de vergunning worden verleend.

De conceptaanvragen zijn inclusief:

  • de door de provincie definitieve verstrekte ontheffing van de Wet Natuurbescherming d.d. sept 2022;
  • de door GroenLeven en de gemeente getekende anterieure overeenkomst d.d. 23 jan 2023;
  • de door de aanwezige leden op de ALV van maart 2023 akkoord gegeven en inmiddels ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen GroenLeven en ECH.

Landschapsplan

Het ingediende landschapsplan van het zonnepark zie je hieronder. Als resultaat van recent overleg met Das & Boom wordt nog een aantal hagen toegevoegd. Inmiddels is het plan langs Welstand (Omgevings Dienst Regio Nijmegen) geweest en goedgekeurd.