Voorbereiding vergunningsaanvraag

Ontwikkelaars GroenLeven en Enovos bereiden samen met ECH en Wiek-II de vergunningsaanvraag voor Zonnepark Teersche Sluispolder voor. Deze aanvraag wordt naar verwachting in de tweede helft van april of medio mei ingediend.

Projectplan

Op dit moment werken we aan de definitieve versie van het projectplan. Daarbij zijn ook de gemeente en provincie, omwonenden, stichting Das & Boom en andere belanghebbenden betrokken. Op basis van het definitieve projectplan wordt het wijzigingsvoorstel bestemmingsplan en de vergunningsaanvraag ingediend. College van B&W van de gemeente Heumen neemt hier een besluit over. Daarna worden de stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd en kan wie wil op de stukken reageren. De gemeente stelt vervolgens een zienswijzennota op om in te gaan op de reacties. De aanvraag plus zienswijzennota worden daarna voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Het streven is om de voorstellen te agenderen in de gemeenteraad eind juni of in de eerste gemeenteraadsvergadering na de zomervakantie.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Naast deze vergunningsprocedure is ook een ontheffing Wnb, Wet natuurbescherming, nodig. De projectontwikkelaar vraagt deze ontheffing aan bij de Provincie Gelderland. De afgelopen weken is hier al het nodige overleg over gevoerd met de provincie en ook stichting Das & Boom (in verband met het leefgebied van de das in het projectgebied).

Zodra de definitieve versie van projectplan en andere stukken beschikbaar zijn, kan ECH deze delen met de leden.