Update vergunningsprocedure Zonnepark Teersche Sluispolder

In juli nam gemeente Heumen een positief besluit over het projectplan voor Zonnepark Teersche Sluispolder. Daarmee kon de vergunningsprocedure van start. Op de ALV van 27 september gaf stuurgroeplid Frans Lenting een update. Hieronder lees je een samenvatting.

Bestemmingsplanwijziging, omgevingsvergunning en wet Natuurbescherming

Op basis van het goedgekeurde projectplan bereiden ontwikkelaars GroenLeven en Enovos samen met de gemeente een aanvraag bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning voor. Deze wordt naar verwachting begin oktober, ingediend om formeel behandeld te worden. Het College van B&W besluit dan deze stukken te publiceren voor inzage en zienswijzen. De stukken liggen 6 weken ter inzage. Daarna behandelt het College de zienswijzen en vervolgens wordt het geheel voorgelegd aan de gemeenteraad. De zienswijzenperiode loopt van medio oktober tot medio november. We verwachten dat dit op de agenda van de raadsvergadering in december of begin februari komt.

Ook is intussen de ontheffing van de Wet Natuurbescherming aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd door de Provincie. De zienswijzen- en bezwaarperiode is 28 sept geëindigd. Wij zijn nog niet op de hoogte of er zienswijzen/bezwaren bij de Provincie zijn binnengekomen. In het projectplan zijn verschillende maatregelen voor natuurbeheer, bescherming van de das en biodiversiteit opgenomen.

Belangrijkste verschillen tussen het tenderplan en het huidige plan

  • -Het plangebied is uitgebreid van 28 naar 36ha. Van de 36ha wordt 18,5 hectare benut voor zonnepanelen, de overige hectares voor natuurcompensatie.
  • -Er is meer compensatie nodig voor de Wet natuur bescherming.
  • -Zonnepanelen blijven voor 50% weg uit de GO-zone (noordwest strook).
  • -De compensatiegronden tussen het zonnepark en het MaasWaal kanaal is nu 9,5ha, dit was 2ha.
  • -Gemeentegrond kan nu worden ingezet voor ca 2/3e.
  • -Er zijn meer panelen geplaatst en er staan minder panelen per ha.
  • -De paneelprijs is met meer dan 50% gestegen, maar aankoop panelen is pas later.
  • -We hebben de subsidieronde van 2021 gemist en gaan de ronde van 2022 ook missen. Nu meedoen aan subsidieronde 2023.
  • -Er komt ongeveer 2km aan hagen en er is ruimte voor een informatie/educatie/picknickpunt en heen en weertje.

Planning ontwikkelfase en vergunningsprocedure

De grove planning van de ontwikkelfase en vergunningsprocedure ziet er als onderstaand uit. Dit is een planning onder voorbehoud van de omstandigheden. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wanneer de SDE++ subsidie precies kan worden aangevraagd. Het is ook nog mogelijk dat er vertragingen in de procedure ontstaan doordat mensen bezwaren indienen. De ontwikkelaars streven naar bouw en feestelijke opening in 2024. ECH hoopt dat het vervolgtraject voorspoedig zal verlopen.