Intentie-overeenkomst ECH en GroenLeven getekend


Op 12 juli heeft het bestuur van ECH een intentie-overeenkomst getekend met GroenLeven, onder voorbehoud van instemming door de ALV. Deze intentieovereenkomst wordt geagendeerd voor goedkeuring op de ALV van ECH medio september.

Instemming ALV

De ECH stuurgroep en de financiële werkgroep zijn zo’n negen maanden in gesprek geweest met GroenLeven over de intentieovereenkomst. We zijn blij dat we nu een definitieve versie zijn overeengekomen (onder voorwaarde van goedkeuring door de ALV). De volledige tekst van de intentie-overeenkomst ontvangen leden bij de stukken voor de ALV in september. Na instemming van de ALV is de intentie-overeenkomst definitief. De overeenkomst werken we voor het einde van het jaar in detail uit in een samenwerkingsovereenkomst.

Eerste recht van koop

In de intentie-overeenkomst is vastgelegd dat ECH het eerste recht van koop van het zonnepark heeft. Ook is afgesproken tegen welke financiële vergoeding ECH het zonnepark kan kopen. GroenLeven krijgt bij verkoop een vergoeding voor de gemaakte kosten plus een opslag van 10% over deze kosten. ECH kan 50% van het project overnemen zonder aanvullende vergoeding en de overige 50% tegen een marktconforme waarde. Deze marktconforme waarde wordt te zijner tijd bepaald door een marktuitvraag.

Acceptabel en haalbaar rendement

ECH zal de aandelen van het zonnepark uitsluitend overnemen indien ECH het rendement op het eigen vermogen acceptabel en haalbaar acht, financiering mogelijk is en een gezonde basis is voor continuïteit. Dit wordt ook in een due diligence (proces van kwaliteitscontrole) gecontroleerd met name door de verstrekker van het benodigde vreemd vermogen. In het geval dat ECH afziet van haar eerste recht van koop, wordt ECH gecompenseerd voor haar inspanningen. GroenLeven zal in dat geval het zonnepark tegen marktconforme condities aanbieden aan andere lokale partijen

Open punten

Er zijn nog een aantal open punten die verdere uitwerking vragen in de samenwerkingsovereenkomst. De belangrijkste zijn het Enovos-deel van het project (Enovos is ontwikkelaar van een klein deel van het project, ca. 10%), de eigendomsstructuur van de netaansluiting en het budget voor de campagnekosten van ECH. De campagnekosten zijn in ieder geval onderdeel van de te financieren ontwikkelingskosten, omdat het lokaal eigendom dat ECH zal invullen een belangrijke eigenschap en voorwaarde voor het project is.