Zonnepark Teersche Sluispolder

Energiecoöperatie Heumen werkt samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos aan een zonnepark van 18,5 hectare zonnepanelen en ruim 16 hectare natuurcompensatie tussen Maas-Waalkanaal en A73. Het zonnepark komt te liggen achter het Maïsdoolhof in Malden aan de Westerkanaaldijk tot aan de Burchtselaan. Het park gaat stroom opwekken voor ongeveer 9.000 huishoudens. Daarmee dragen we bij aan de ambitie van gemeente Heumen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Onze coöperatie is beoogd eigenaar van Zonnepark Teersche Sluispolder voor minimaal 50%. Zo komt het project voor een groot deel in lokale handen. Inwoners van gemeente Heumen kunnen meedenken en meedoen door lid te worden van de coöperatie. Leden werken als het zover is samen de mogelijke participatievormen uit.

Samen met inwoners

De coöperatie wil bij de ontwikkeling zoveel mogelijk samenwerken met lokale ondernemers, bedrijven en gemeente. Het project willen we vormgeven samen met de inwoners van de gemeente Heumen. Een bijzondere groep belanghebbenden zijn de omwonenden van het project, waarmee we nauw overleg zullen voeren. Om zoveel mogelijk Heumenaren bij de plannen te betrekken wordt Energiecooperatie Heumen bijgestaan door het Nijmeegse Wiek-II, dat eerder al samen met Energiecooperatie WPN Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift ontwikkelde.

Aandacht voor natuur

De initiatiefnemers willen er een project van maken dat goed is ingepast in de omgeving. Dat betekent dat er veel aandacht is voor het behoud en versterken van de natuur rondom het zonnepark. Denk aan het creëren van poelen en hagen, de aanleg van een bijenhotel of zelfs een voedselbos. Daarnaast wordt in het zonnepark zoveel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit en realiseren we een deel extra natuur inclusief een leefgebied voor dassen.

Projectvoorbereiding

In 2021 kwam het plan voor Zonnepark Teersche Sluispolder als beste uit de bus bij een tender van gemeente Heumen. De Heumense gemeenteraad ging eind 2021 akkoord met het voorstel van de gemeente en GroenLeven om de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning parallel te laten lopen. Dit zogenaamde coördinatiebesluit houdt in dat de gemeente deze belangrijke besluiten gelijktijdig voorbereidt en dat de inspraakmogelijkheden samenvallen. Zo kan de vergunningprocedure sneller verlopen.

Juli 2022 nam gemeente Heumen een positief besluit over het projectplan voor het zonnepark. Daarmee kan de vergunningsprocedure van start. De verwachting is dat eind augustus/medio september de definitieve aanvragen voor de wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zullen worden ingediend. Deze aanvragen worden in het najaar geagendeerd in de Heumense gemeenteraad en naar verwachting eind van dit jaar vastgesteld.

Lees meer in het definitieve projectplan zonnepark Teersche Sluispolder.

Eerste stap naar een lokale energievoorziening 

De energietransitie slaagt alleen als we iedereen meekrijgen. Energieprojecten moeten dan ook meer opleveren dan alleen duurzame energie. Dat begint met het lokale eigendom in het project via Energiecoöperatie Heumen. De opbrengsten van de stroomverkoop blijven in onze eigen dorpen. Als eigenaar hebben we zeggenschap over wat er met de opgewekte stroom gebeurt. Maar het gaat een stap verder. We willen samenwerken aan een nieuwe lokale energievoorziening en het verbinden van lokale energie-opwek aan lokale energielevering. Als onderdeel van de duurzame energievoorziening van Nijmegen en omgeving (‘Nieuwe Nuts’) kan Zonnepark Teersche Sluispolder een bouwsteen worden van deze lokale energievoorziening.