Terugblik ALV 12 juli

Bij de ALV waren een kleine dertig leden aanwezig. Het belangrijkste punt op de agenda was de ontwikkeling van Zonnepark Teersche Sluispolder. Dit was informatief van aard.

Stand van zaken ontwikkeling Zonnepark Teersche Sluispolder

Projectplan

Er is inmiddels een definitief projectplan bij de gemeente ingediend. In dit definitieve plan is meer natuurcompensatie opgenomen dan in eerdere versies. De afstand tot het kanaal is vergroot en er is extra gemeentegrond ingezet. Het aantal panelen is ongeveer gelijk gebleven. Een aantal delen moet verplicht grasland blijven, met name vanwege de aanwezige dassen. Ook komen er diverse hagen, insectenhotels en bloemenstroken. Op 19 juli behandelt de gemeente het projectplan. Na goedkeuring start het college de vergunningsprocedure.

Planning

  • Najaar 2022 behandeling en besluit gemeenteraad, herroepelijke vergunning (bezwaar en beroep nog mogelijk)
  • Aanvraag SDE++ subsidie ronde 2023
  • Bouwvoorbereiding eind 2023
  • Realisatie netwerkaansluiting eind 2023/begin 2024
  • Feestelijke opening voorjaar 2024

Begroting

Bij de volgende ALV zal een begroting voor het zonnepark worden gepresenteerd. Zo krijgen leden inzicht in wat het park per onderdeel kost.

Intentie-overeenkomst ECH en GroenLeven

Ontwikkelaar GroenLeven heeft in 2021 de tender van gemeente Heumen gewonnen met voorwaarde om 50% van Zonnepark Teersche Sluispolder via lokaal eigendom te realiseren. ECH is erbij betrokken om dit lokaal eigendom te realiseren. Inmiddels is er een getekende intentie-overeenkomst tussen GroenLeven en ECH. Afgesproken is dat ECH het eerste recht heeft om 50% van het project over te nemen zonder ontwikkelfee. De overige 50% is door ECH over te nemen tegen marktconforme waarde. Wat precies marktconform is moet door de bank beoordeeld worden. Voor ECH is het belangrijk dat het project financierbaar is met een rendement dat aantrekkelijk genoeg is om participanten binnen te halen.

De netaansluiting van het zonnepark komt in een aparte BV. In overleg tussen ECH en GroenLeven moet nog duidelijk worden wie hiervan de eigenaar wordt en hoe de BV wordt bestuurd.

De intentie-overeenkomst met GroenLeven is getekend onder voorbehoud van goedkeuring ALV. Dit punt komt terug op de agenda van de ALV in september.

Intentie-overeenkomst ECH en Wiek-II

Met Wiek-II wordt nog overlegd om tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst te komen. Wiek-II ondersteunt en adviseert ECH bij het traject met GroenLeven en met het regelen van de participatie voor lokaal eigendom.

Voor dat laatste werkt ECH werkt met Wiek-II aan een communicatieplan om meer bekendheid te geven aan ECH en het zonnepark, onder meer via website, nieuwsbrief, social media, Energiecafés en andere promotie-activiteiten.

Wiek-II heeft de ambitie om een lokale duurzame energievoorziening (Heumens energiebedrijf) te realiseren. Tijdens de volgende ALV volgt een uitgebreide toelichting.

Jaarrekening

De jaarrekening 2021 wordt met ruime meerderheid goedgekeurd. De jaarrekeningen worden pro deo gemaakt zolang de inkomsten en uitgaven niet noemenswaardig zijn. 2022 zal nogmaals een beperkte jaarrekening zijn. Het jaar daarna, met de geplande realisatie van het zonnepark eind 2023, zal de activiteit toenemen. Het aantal leden is nu 109, het lidmaatschap is 10 euro per jaar.

De ALV werd afgesloten met een zomerse borrel. De volgende ALV vindt in september plaats.