Voortgang ontwikkeling Zonnepark Teersche Sluispolder

Datum: 1 dec 2021
Auteur: Frans Lenting

Energiecoöperatie Heumen (ECH) werkt samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos en projectvoorbereider Wiek-II aan de ontwikkeling van Zonnepark Teersche Sluispolder. Begin 2021 heeft ECH een stuurgroep gevormd die het project vanuit ECH bestuurt en acties onderneemt richting realisatie en eigendomsverwerving.

In deze stuurgroep hebben zitting:

 • Paul Romijn, bestuurder;
 • Petry van Kempen, bestuurder;
 • Piet van Casteren, bestuurder en secretaris;
 • Martin Arts, stuurgroep-lid;
 • Frans Lenting, stuurgroep-lid;
 • Ineke de Jong, vertegenwoordiger Wiek-II.

De rol van ECH en Wiek-II is het creëren van draagvlak voor het zonnepark en het organiseren van participatie door inwoners van onze gemeente. Het doel is het zonnepark voor minimaal 50 % in eigendom te krijgen. We streven echter naar 100 % eigendom met een rendement op eigen vermogen van minimaal 5%.

Nadat in juni 2021 het tendervoorstel van ontwikkelaars Groen Leven en Enovos als winnaar uit de bus kwam bij gemeente Heumen zijn de voorbereidingen van start gegaan. GroenLeven en Enevos werken nauw samen met ECH en Wiek-II. Wiek-II is door ECH bij dit project betrokken, omdat ECH nog geen ervaring heeft in het hele ontwikkelproces en het in eigendom overnemen en beheren van een dergelijk groot zonnepark. Wiek-II is een Nijmeegse ontwikkelaar met ervaring in deze materie. De organisatie ontwikkelde eerder al samen met inwoners Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark de Grift in Nijmegen-Noord, langs de A15.

Na het winnen van de tender is met de gemeente overeengekomen de bestemmingsplanwijziging en het vergunningstraject parallel te doorlopen. Dit procedurevoorstel wordt half december 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

De planning (op hoofdlijnen) is als volgt:

 • Indienen vergunningsaanvraag: begin 2022
 • Vergunning: juni 2022
 • SDE++  aanvragen: juni/juli 2022
 • Constructie: begin 2023
 • Netaansluiting: begin 2023
 • Overdragen eigendom: tweede helft 2023

De focus van de ontwikkelpartijen ligt allereerst op het verkrijgen van de vergunning. De vergunning is nodig om de subsidie (SDE++) aan te kunnen vragen en te starten met de technische detaillering.

Sinds juni 2021 is er veel gebeurd. We hebben de volgende activiteiten ondernomen:

 • Reguliere overleggen

Regulier overleg stuurgroep ECH, elke 3 à 4 weken;
Regulier overleg tussen stuurgroep ECH + Wiek-II en GroenLeven + Enovos: elke 3 à 4 weken;
Regulier overleg tussen ECH + Wiekl-II, GroenLeven + Enovos en de gemeente (projectleider, ambtenaar en adviseur), voorlopig elke 2 weken.

 • Veiligstellen openbare netaansluiting

De netaansluiting is bij Liander veiliggesteld. Aansluiten is begin 2023 mogelijk, dankzij een eerste aanbetaling door GroenLeven.

 • Opstellen van het communicatie/participatieplan

Dit plan (versie 9 d.d. 4-11-2021) is na overleg tussen bovengenoemde partijen en de gemeente gereed voor besluitvorming/goedkeuring in de gemeenteraadsvergadering van half december 2021. Vanuit ECH werken we nog aan een specifiek ECH communicatieplan.

 • Opstellen (anterieure) overeenkomst tussen GroenLeven+Enovos en gemeente Heumen

Deze overeenkomst is in concept gereed. Hierin worden afspraken over wederzijdse verplichtingen en voorwaarden vastgelegd.

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen ECH en Wiek-II

Een eerste concept van deze samenwerkingsovereenkomst is ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV van 28 september 2021. De ALV geeft nog geen goedkeuring en verzoekt de afspraken beter afgebakend te omschrijven. Een aangepaste versie zal in de ALV op 24 januari 2022 ter goedkeuring worden ingebracht.

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen ECH + Wiek-II en GroenLeven + Enovos

Deze overeenkomst is in voorbereiding.

 • Ecologisch onderzoek

GroenLeven heeft opdracht gegeven voor een ecologisch onderzoek naar de effecten van het zonnepark op de beoogde plek. Dit onderzoek is een vereiste voor het aanvragen van een ontheffing WNB (wet natuurbescherming) bij de Provincie.

 • Shared Business Case

Overeengekomen is om samen met GroenLeven en Enovos een Shared Business Case op te stellen. De doelstelling, en zelfs een voorwaarde van ECH, is dat de Shared Business Case een resultaat zal laten zien van 5 % rendement op het eigen (ECH-)vermogen in de veronderstelling dat ECH 100 % eigenaar wordt. Een lijst met uitgangspunten (parameters) voor deze berekening is opgesteld en in behandeling.

 • Oprichting ECH-werkgroep Financieel

Deze werkgroep is opgericht en een eerste bespreking is geweest op 22 november 2021.

Besproken onderwerpen zijn het rekenmodel en de uitgangspunten voor de rekensom. Ook besproken is de manier waarop de belangen van ECH maximaal geborgd kunnen worden tijdens het ontwikkel- en realisatieproces met het oog op een beoogd 100 % eigendom en het 5 %-doel.

 • Oprichting ECH-werkgroep Communicatie

Hiervoor zijn ECH-leden geworven. Een eerste bespreking wordt binnenkort gepland.

 • Diverse bijeenkomsten met Oost NL

Besproken zijn de financieringsmogelijkheden die Oost NL (ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Gelderland en Overijssel) ons kan bieden. Inmiddels is door ECH een subsidie aangevraagd van € 10.000,- waarvoor een goedkeuring en een voucher zijn ontvangen.

 • Excursie naar drijvend zonnepark Bomhofsplas bij Zwolle

Op 24 september waren we op bezoek bij zonnepark Bomhofsplas. Lees het verslag.

 • Bespreking met Blauwvinger Energie 22 oktober 2021

Coöperatie Blauwvinger Energie is 100 % eigenaar van drijvend zonnepark Bomhofsplas. Coöperatieleden hebben hun ervaringen met ons gedeeld.

 • Inloopavond 4 november 2021

Lees het verslag.

 • Besprekingen met de diverse stakeholders

Diverse besprekingen over het ontwerp van het zonnepark zijn inmiddels gevoerd, onder meer met Das & Boom, Vereniging Nederlandse Natuurlandschap, Provincie Gelderland, grondeigenaren en direct omwonenden van de Westkanaaldijk. De wensen, ideeën, opmerkingen en bezwaren van deze stakeholders worden besproken met als doel het uiteindelijke plan maximaal gedragen te krijgen in onze gemeenschap.

Tot slot
Onze stuurgroep in samenwerking met Wiek-II zit niet stil. De procedure ter verkrijging van de vergunning en de nodige ontheffingen vragen veel voorbereiding en overleg. En helaas is het onmogelijk om aan alle eisen en wensen van stakeholders en omwonenden te voldoen. Wij zijn daarom steeds op zoek naar de beste oplossing voor allen. De belangrijkste onderwerpen op dit moment is het plan waar en op welke percelen de panelen een plek krijgen en in welke mate en waar natuurcompensatie gerealiseerd kan worden. Verder vragen de nog niet definitieve samenwerkingsovereenkomsten op dit moment de nodige aandacht. In 2022 beginnen wij dan met het nadenken over en uitwerken van hoe de participatie van onze inwoners georganiseerd kan worden en welke voorwaarden daarbij horen. Al met al genoeg werk aan de winkel.