Update Zonnepark Teersche Sluispolder

De voorbereiding voor Zonnepark Teersche Sluispolder, waarvan onze coöperatie (mede)eigenaar wil worden, is in volle gang. Hiervoor werken we nauw samen met ontwikkelaars GroenLeven en Enovos en projectvoorbereider Wiek-II. Graag delen we de laatste ontwikkelingen met je.

Coördinatiebesluit gemeente Heumen

De gemeenteraad ging in december akkoord met het voorstel van de gemeente en GroenLeven om de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning parallel te laten lopen. Dat houdt in dat de gemeente deze belangrijke besluiten gelijktijdig voorbereidt en dat de inspraakmogelijkheden samenvallen. Goed nieuws, want de vergunningprocedure kan zo een stuk sneller verlopen. Dat levert tijdwinst op, wat zeer gewenst is om de aanvraagronde van de vereiste SDE+-subsidie van juni/juli 2022 niet te hoeven missen. Het aanvragen van deze subsidie kan namelijk formeel pas met de vergunning op zak. De concept-aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is op het randje van 2021 door ontwikkelaars GroenLeven en Enovos bij de gemeente ingediend. De formele aanvraag volgt in februari.

Communicatie/participatieplan goedgekeurd

De gemeenteraad stemde ook in met het communicatieplan dat we hebben ingediend. Hierin staat hoe we stakeholders en andere belangstellenden op de hoogte houden en hoe zij mee kunnen praten over de plannen. Dit plan is door GroenLeven en Enovos samen met ECH en Wiek-II opgesteld. ECH heeft daarnaast een eigen, aanvullend communicatie-participatieplan gemaakt.

Samenwerkingsovereenkomst met GroenLeven en Wiek-II

We werken aan een samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar GroenLeven. Dit vraagt veel denkwerk en overleg, onder meer over de kosten-baten verdeling van het project. Inmiddels ligt er een concept-intentieovereenkomst. Ook met Wiek-II is een concept-intentieovereenkomst gesloten. De intenties zijn aan bod gekomen tijdens de ALV op 24 januari. Bij een volgende ALV worden ze ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Werkgroepen

De werkgroep communicatie heeft een eigen plan vanuit ECH afgerond om inwoners over het zonnepark te enthousiasmeren. Voor 2022 zijn al de nodige acties gepland. Ook ligt er een eerste conceptplan van Wiek-II voor het ophalen van eigen vermogen bij inwoners. De werkgroep financiën buigt zich samen met GroenLeven over een rekenmodel, waarvan de bevindingen straks deels de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst bepalen.